Giới thiệu

Giới thiệu chung

Trung tâm Ca Nhạc Nhẹ Thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp theo Quyết định thành lập số 1044/QĐ-UB-NC ngày 02 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân TP.HCM trên cơ sở sát nhập Đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng Tám và Đoàn Ca nhạc nhẹ thành phố. Biểu diễn và tổ chức biểu diễn các chương trình ca múa nhạc chất lượng cao theo định hướng của nhà nước, phục vụ nhiệm vụ...

Lịch sử hình thành

Trung tâm Ca Nhạc Nhẹ Thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp theo Quyết định thành lập số 1044/QĐ-UB-NC ngày 02 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân TP.HCM trên cơ sở sát nhập Đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng Tám và Đoàn Ca nhạc nhẹ thành phố. Biểu diễn và tổ chức biểu diễn các chương trình ca múa nhạc chất lượng cao theo định hướng của nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị

Chức năng

Tổ chức xây dựng các chương trình biểu diễn để tham gia liên hoan, giới thiệu giao lưu văn hóa nghệ thuật với các nước trong khu vực và quốc tế; được mời các đoàn nghệ thuật ca múa nhạc nhẹ tiêu biểu của các nước đến Thành phố biểu diễn theo đúng các quy định của nhà nước, BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tầm nhìn - sứ mệnh

Trung tâm Ca nhạc nhẹ sẽ phát huy hiệu quả hoạt động với tầm mức cao hơn là một trung tâm biểu diễn nghệ thuật ca nhạc nhẹ mới chuyên nghiệp. Khi đó, ngoài các hoạt động định kỳ thường xuyên phục vụ sứ mệnh của Trung tâm, để tương xứng với vai trò của mình trong giai đoạn này, Trung tâm sẽ có thêm các bộ phận chuyên môn chuyên nghiệp khác, phát triển trên cơ sở yêu cầu thực tế.