Thông báo kết quả vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ

Thứ hai, 05/12/2022, 10:36

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Công văn số 4281/SVHTT-TCPC ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Ca nhạc nhẹ.

Căn cứ Kế hoạch số 246/KH-TTCNN ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Ca nhạc nhẹ về tuyển dụng viên chức năm 2022.

Căn cứ Thông báo số 280/TB-TTCNN ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Ca nhạc nhẹ về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TTCNN ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Trung tâm Ca nhạc nhẹ về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ;

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Ca nhạc nhẹ thông báo kết quả vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 .

(Đính kèm Thông báo số 03/TB-HĐXTVC ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức)

/vnt_upload/news/12_2022/Thong_bao_kYt_quY_vong_2.pdf