Vòng 2 - Xét tuyển viên chức năm 2021

Thứ sáu, 10/12/2021, 16:52

Căn cứ Thông báo số 248/TB-TTCNN ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Trung tâm Ca nhạc nhẹ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTCNN ngày 12 tháng 11 năm 2021 về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ;

Thực hiện Thông báo số 01/TB-HĐXTVC ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Trung tâm Ca nhạc về triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức năm 2021.

Sáng ngày 10/12/2021, Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Ca nhạc nhẹ đã phỏng vấn 06 thí sinh dự tuyển để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 đã diễn ra đúng theo quy định pháp luật.